مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدحسین
نام خانوادگی:یوسفی فخر
شهرت:یوسفی
نخصص ها:علوم سیاسی

زندگی نامه

اینجانب سید حسین یوسفی فخر در سال 1361 از هنرستان فنی، دیپلم رشته برق (الکتروتکنیک) را اخذ نموده ام، و در همان سال وارد حوزه علمیه قم شده ام. ادبیات و دروس مقدمات را تا سال 1363 به پایان رساندم. متأسفانه چند سالی از دروس حوزه به علت تدریس در دبیرستانهای اهواز دور ماندم. البته در این زمان، دروس حوزه ام کاملاً قطع نشده و در خدمت علمای اهواز دروس را ادامه دادم و وارد حوزه علمیه اهواز شدم و تا سال 1371 در اهواز بودم و همین سال برای بار دوّم به قم آمدم و تاکنون ادامه دارد.