سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى 
مسؤل واحد پایان نامه ها 
 
 
اجرائى 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى 
مسؤل پژوهش های گفتارى 
 
 
اجرائی و علمی پژوهشى 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى 
ارزیابی کتب مقالات و فراخان 
 
 
اجرائی و علمی پژوهشى 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى 
همکاری با همایش اندیشه حکومت 
 
 
اجرائی و علمی پژوهشى 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى 
مسؤل خدمات تحقیق همایش کرامت انسان  
 
 
اجرائی و علمی پژوهشى 
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) 
مسئول واحد پایان نامه ها 
 
 
علمی،اجرائی 
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) 
مسئول پژوهش های گفتاری 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده امام باقر(ع) 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی